Đổi Server Nếu Không Load Được:
SV #1 SV #2

Rủ thằng bạn thân đá phò chung